Què és el Perfil del contractant?

L'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre dels contractes del sector públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s'eleven aquestes a definitives.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 18.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments dels resultats de la adjudicació de les licitacions abans esmentades.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques i generals si s'escau i informació essencial sobre el procediment concret, així mateix com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. De igual manera, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.


 

 

 

Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça Ajuntament, 5
Tlf.937590091 Fax. 937500284